Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Odszkodowanie za zmarnowane wakacje

Zakupując w biurze podróży wycieczkę marzeń, mamy prawo oczekiwać, że nasz organizator  perfekcyjnie wywiąże się  z podjętych zobowiązań, a jego świadczenia będą cechowały się określoną w umowie jakością.

Oferta przestawiona konsumentowi przez biuro turystyczne, nie może odbiegać na gorsze od świadczeń jakie turysta otrzymać podczas wypoczynku.

Niezgodność oferty turystycznej z udzielonymi świadczeniami, skutkuje odpowiedzialnością organizatora podróży za niedochowanie warunków umowy o świadczenie usług turystycznych zawarta jest w art.11 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o usługach turystycznych.

Niezadowolony klient biura podróży może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia  z tytułu wyrządzonej mu szkody niemajątkowej , a także w przypadku nieprofesjonalnie przygotowanego wyjazdu turystycznego, uczestnik może dochodzić odpowiedzialności z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych.

Jednym z podstawowych roszczeń jest prawo do żądania odpowiedniej rekompensaty w postaci odszkodowania w zależności od charakteru wyrządzonych szkód wraz ze wszelkimi kosztami poniesionymi przez poszkodowanego turystę wskutek uchybień organizatora.

Przykładem roszczenia o odszkodowanie, jest roszczenie o odszkodowanie za zwrot kosztów zakupu leżaków plażowych, które były zagwarantowane jako nieodpłatne w umowie, czy odszkodowanie za wydatki związane z zakupem posiłków dla dziecka będącego na diecie bezglutenowej (podczas gdy w ofercie znalazło się zapewnienie o takich posiłkach w ramach wykupionego wypoczynku).

Zadośćuczynienie może wiązać się z niższą kategorią hotelu, niskim standardem higieny w ośrodku, czy obecnością insektów w pokoju hotelowym.

Ponieważ nie ma powszechnie obowiązującego aktu prawnego, na podstawie którego można wycenić poniesioną szkodę i krzywdę, za podstawę do rozstrzygania sporów może służyć tzw. tabela frankfurcka. Tabela frankfurcka procentowo określa bonifikatę odliczaną od wartości wycieczki.

Ponadto jeżeli nieprawidłowe wykonanie umowy przez organizatora skutkowało szkodami na osobie w postaci uszczerbku na zdrowiu to turysta będzie mógł dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania , zwrotu kosztów leczenia, lekarstw, rehabilitacji, a nawet renty.

Kancelaria KDRO zaprasza do współpracy wszystkich niezadowolonych klientów biur podróży.

Odzyskamy odszkodowanie za zmarnowane wakacje.