Odszkodowanie za śmierć

W przypadku śmierci osoby najbliższej w wypadku, rodzinie przysługują na zasadzie art. 446 k.c. roszczenia o:

    - Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu,
    - Rentę,
    - Jednorazowe odszkodowanie,
    - Zadośćuczynienie za krzywdę z powodu śmierci osoby bliskiej.
    
 

Zwrot kosztów pogrzebu:


Zwrot kosztów pogrzebu należny jest osobie lub osobom, które poczyniły nakłady w związku z pogrzebem osoby najbliższej, bez względu na to czy osoby te należą do kręgu spadkobierców ustawowych.

Do kosztów pogrzebu można zaliczyć wszelkie wydatki uznane jako przyjęte w naszym społeczeństwie, które pozostają w związku z pogrzebem osoby bliskiej. Do takich wydatków należy zaliczyć koszty przewozu zwłok, koszy pogrzebu, koszty nagrobka. Dodatkowym roszczeniem jest roszczenie o zwrot kosztów zakupu odzieży żałobnej, jeżeli jej koszty są umiarkowane. Dotyczy to odzieży żałobnej nie tylko dla osoby zmarłej jak i osób najbliższych.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS nie może być odjęty przez zakład ubezpieczeń przy wypłacie należnego odszkodowania.

 

Renta

Podmiot odpowiedzialny winien wypłacić osobom uprawnionym z art. 446 k.c. rentę o charakterze alimentacyjnym. Jeżeli zmarły sprawował obowiązek alimentacyjny względem osób z najbliższej rodziny, to osoby te mają roszczenia o wypłatę renty.

W przypadku śmierci rodzica, renta alimentacyjna winna być wypłacana do czasu uzyskania przez dziecko zdolności zarobkowych. Bez znaczenia dla istnienia roszczenia w tym wypadku jest to, czy drugie z rodziców żyje i czy jest w stanie alimentować dziecko.

Roszczenia rodzeństwa o rentę po zmarłym bracie lub siostrze zostaną uznane jeżeli rodzeństwo udowodni fakt, iż zmarły alimentował rodzeństwo a sposób stały oraz przemawiają za tym względy tzw. współżycia społecznego.

 

Jednorazowe odszkodowanie za śmierć.


Jednorazowe odszkodowanie ma nieco inny charakter od renty. W tym przypadku należy brać szereg negatywnych aspektów w życiu najbliższej rodziny które powodują pogorszenie sytuacji życiowej najbliższego zarówno obecnie jak i w przyszłości. Pogorszenie sytuacji życiowej może więc polegać, na tym iż matka zmarłego syna nie może liczyć już na jego wsparcie zarówno finansowe jak i wsparcie w opiece nad nią w przyszłości, osamotnienie dziecka które nie może liczyć na wsparcie rodzica w nauce i edukacji, zmiana planów życiowych polegająca na porzuceniu studiów celem sprawowania opieki nad pozostałymi dziećmi zmarłego rodzica.

 

Zadośćuczynienia za krzywdę


Roszczenie od zadośćuczynienie jest roszczeniem odrębnym od roszczenia o odszkodowania, które zmierza do zrekompensowania szkody materialnej. Nie mniej jednak zasądzenie odszkodowania, przesądza o jednoczesnym zasądzeniu zadośćuczynienia za krzywdę. Krzywda oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej osoby najbliższej zmarłemu.

 

W przypadkach śmierci osoby najbliższej Towarzystwa Ubezpieczeniowe pragną zawrzeć z osobami uprawnionymi jak najszybszą ugodę pozasądową, aby ograniczyć swoją odpowiedzialność do minimalnych kwot pieniędzy oraz nie odpowiadać za szkody materialne i nie materialne, która mogą powstać u osób uprawnionych w przyszłości. Dodatkowo Ubezpieczalnie liczą, iż uprawnieni do świadczeń nie będą świadomi wszystkich roszczeń im przysługujących. Praktyka pokazuje, iż kwotą proponowaną w ugodach przedsądowych jest około 30.000zł.

Niektóre z Kancelarii Odszkodowawczych zachęcają swoich klientów do podpisywania takiej ugody.

Kancelaria KDRO nigdy nie nakłania klientów do podpisywania zaproponowanych warunków ugody, gdyż jest to działanie na szkodę osób uprawnionych. Z praktyki wiemy, iż w procesie cywilnym Sądy zasądzają kwoty wielokrotnie wyższe, a dodatkowo  w przypadkach zasadnych są uwzględniane roszczenia o rentę i jednorazowe odszkodowanie.

Pamiętaj że zasądzona renta przez Sąd może zawsze ulec zmianie, w tym może być ona wydłużona i zwiększona.

 

Wypłaty zadośćuczynienia dokonywane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe sięgają 10.000zł do 15.000zł. Kancelaria KDRO.pl we współpracy z naszymi radcami prawnymi uzyskiwała wypłaty dla uprawnionych członków rodzin przewyższające 150.000zł, czyli ponad 10-krotnie wieksze niż te, które wypłaciło początkowo Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

 

W jednej ze spraw prowadzonych przez prawcowników KDRO.pl uzyskano dla rodziny zmarłej w wypadku samochodowym ponad 500.000,00zł!!!

 

My wiemy w jaki sposób porowadzić sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

 

Podejmujemy się spraw:

- w których Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania za śmierć osoby bliskiej,

- spraw sprzed 20 lat,

- spraw gdzie Towarzystwo Ubezpieczeniowe uznało przyczynienie się osoby zmarłej,

- spraw nie zakończonych prawomocnym wyrokiem sądowym, w tym spraw prowadzonych przez innych prawników.


Reprezentujący nas radca prawny i adwokat reprezentują naszych klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, bez żadnych opłat wstępnych i dodatkowych. Nasze wynagrodzenie jest nam wypłacane dopiero po wygraniu sprawy w Sądzie i uzyskaniu prawomocnego wyroku.