Jakie dokumenty należy zgromadzić, aby otrzymać odszkodowanie za słupy

Kancelaria przed podpisaniem umowy wymaga, aby klient przedstawił naszym prawnikom następujące dokumenty:

 

1. Aktualny odpis z księgi wieczystej (jeśli nie ma prowadzonej księgi wieczystej zaświadczenie z właściwego sądu o jej braku)

 

2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów, z nadaną klauzulą o tym iż dokumenty te mogą służyć jako podstawa wpisu w księdze wieczystej

 

3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa

 

4. Zaświadczenie o obowiązującym dla danej nieruchomości planie zagospodarowania przestrzennego lub też o jego braku

 

5. Dokument na podstawie którego Państwo staliliście się właścicielem nieruchomości (np. akt notarialny, akt własności ziemi, decyzja administracyjna, postanowienie sądowe itp)

 


 

Powyższe dokumenty są niezbędne celem wykonania analizy zasadności i wysokości ewentualnych roszczeń o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu oraz o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.

 

Zlecający usługę, będzie zobowiązany do przekazania Kancelarii KDRO.pl oryginałów wyzej wymienionych dokumentów.