Odszkodowanie za wypadek na wakacjach

Jeżeli doznałeś wypadku podczas pobytu na wakacjach w Polsce i jesteś ubezpieczony w ZUS lub KRUS, to przysługują Tobie nieodpłatne  świadczenia zdrowotne w placówkach zdrowotnych mających podpisaną umowę o świadczenie takich usług z NFZ. W sytuacjach nagłych i zagrożeniach życia przedzwoń na Pogotowie Ratunkowe na numer telefonu 999 lub 112. Pogotowie Ratunkowe w najszybszy sposób udzieli Tobie pierwszej pomocy, a gdy zajdzie taka potrzeba przewiezie Ciebie do najbliższej placówki zdrowotnej pełniącej tzw. Ostry Dyżur.


Obecnie nie obowiązuje tzw. zasada rejonizacji, co oznacza iż będąc poza miejscem zamieszkania każda placówka zdrowotna świadcząca pomoc lekarską w systemie całodobowym jest zobowiązana do udzielenia Tobie pomocy lekarskiej. Jeżeli nie posiadasz przy sobie dowodu ubezpieczenia (legitymacja ubezpieczeniowa, ostatnie zaświadczenie RMUA), wówczas będziesz zobowiązany do dostarczenia takiego dokumentu pod rygorem obciążenia Ciebie fakturą VAT za udzielone świadczenia medyczne.


Jeżeli doznałeś wypadku w krajach Unii Europejskiej, również jesteś uprawniony do nieodpłatnej pomocy medycznej. Udając się na wakacje do krajów Unii Europejskiej powinieneś posiadać dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (rolę tę pełnią w Unii Europejskiej formularze serii E-100).


Udając się na wakacje w inne rejony świata ubezpiecz się polisą ubezpieczeniową od kosztów leczenia za granicą. Zwróć uwagę, jakie rodzaje schorzeń są wykluczone spod ochrony ubezpieczeniowej. Zazwyczaj taką polisą nie są objęte choroby przewlekłe oraz zabiegi z zakresu stomatologii. W przypadku podstawowych polis, ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia, które nie mogą być leczone w Polsce, co oznacza iż po zgłoszeniu szkody, Towarzystwo Ubezpieczeniowe nawiąże kontakt z placówką zdrowotną za granicą z zapytaniem, czy Ubezpieczony może być przetransportowany do Polski, celem dalszego leczenia na terytorium Polski. Ma to szczególne znaczenie w przypadku uprawiania sportów, a zwłaszcza narciarstwa - w tych sytuacjach, Ubezpieczalnie sfinansuje tylko niezbędne zaopatrzenie poszkodowanego, a następnie proponuje poszkodowanemu transport do Polski celem dalszego leczenia. Ubezpieczalnia odmówi finansowania całego leczenia poza granicami Polski.


W przypadku wykupionych polis od kosztów leczenia, zazwyczaj poszkodowany jest także ubezpieczony polisą od następstw nieszczęśliwych wypadków. Należy wówczas zgłosić szkodę z polisy NNW w terminie zakreślonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia.


Jeżeli zostałeś poszkodowany na wakacjach przez osoby trzecie, możesz zgłosić swoje roszczenia bezpośrednio przeciwko tym osobom, a jeżeli osoby te są ubezpieczone polisą OC w życiu osobistym i zawodowym - roszczenia możesz skierować przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu.
Jeżeli doznałeś wypadku na skutek niesprawności urządzeń rekreacyjnych (niesprawna trampolina, wadliwie umocowane drabinki basenu itp.), wskutek winy hotelu - możesz kierować roszczenia przeciwko temu podmiotowi lub Towarzystwu Ubezpieczeniowemu,  którego pomioty te są ubezpieczone polisą OC. Źle zamontowane barierki hotelowe, niesprawne windy, śliskie schody, wystające, ostre krawędzie sprzętów hotelowych - są to częste przyczyny wypadków na wakacjach. Właściel obiektu będzie również odpowiadał, za nieprawidłowy nadzór nad używaniem takich urządzeń przez wczasowiczów - na przykład dopuści do użytkowania trampoliny przez zbyt dużą ilość dzieci, co spowoduje nieszczęśliwy wypadek.
 

Pamiętaj! W tych przypadkach odpowiedzialność odszkodowawczą ponoszą właściciele obiektów, na terenie których doszło do postania szkody.
W takich sytuacjach spisz dane świadków, zbierz dokumentację fotograficzną lub video z miejsca zdarzenia. Podczas wizyty lekarskiej zadbaj, aby lekarz w karcie informacyjnej opisał gdzie i w jakiej sytuacji doszło do nieszczęśliwego wypadku.


Prawnicy KDRO.pl skutecznie będą walczyć o Twoje prawa z wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za Twoją krzywdę.