Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza znajduje oparcie w przepisach prawa a w szczególności za zapisach artykułów 417  kodeksu cywilnego oraz art. 77 Konstytucji.


Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu SK 18/2000, określił przesłanki konstytucyjnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Wśród tych przesłanek wymienił:
 

-wystąpienie szkody,
-wykonywanie funkcji władzy publicznej,
-wyrządzenie szkody działaniem organu władzy publicznej,
-działanie organu władzy publicznej wyrządzające szkodę jest niezgodne z prawem.

 

Działanie niezgodne z prawem to szeroko rozumiane działanie sprzeczne z prawem, jak również z zasadami współżycia społecznego.
 

Za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiada ta osoba prawna, z którą związana jest jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna wykonująca uprawnienia władzy publicznej.


Będzie to:
-Skarb Państwa,
-jednostki samorządu terytorialnego,
-innej osoby prawnej wykonującej władzę publiczną z mocy prawa.


Należne odszkodowanie obejmuje straty oraz utracone korzyści, które poszkodowany mógł osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono . Poszkodowany może także żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.


W bogatym orzecznictwie sądowym możemy znaleźć liczne przypadki odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody spowodowane przez funkcjonariuszy publicznych:
 

- szkoda wywołana interwencją funkcjonariusza Policji wywołana nadmiernym i nieuzasadnionym użyciem środka przymusu bezpośredniego (pałka, wykręcenie rąk, postrzelenia z broni palnej)
- szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy służby więziennej, poprzez nieprawidłowo sprawowany nadzór i umieszczenie w celi osadzonego szczególnie niebezpiecznego, który spowodował szkodę (pobicie)
- szkody „poligonowe” wyrządzone przez żołnierzy
- nie wydanie przez urzędnika nakazu rozbiórki budowli o czasie, co spowodowało katastrofę budowlaną i wypadek
 - za szkody wyrządzone pacjentowi (błędy lekarskie, zakażenia szpitalne) przed 1 stycznia 1999 r. w szpitalu będącym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim był wojewoda, odpowiada Skarb Państwa
- odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wynikłe z naruszenia utrzymania dróg krajowych w należytym stanie (dziury w jezdni, niezabezpieczone studzienki, nieodśnieżone i oblodzone drogi, nienależyte oznakowanie drogi)

 

Jeżeli podmioty odpowiedzialne nie chcą ponieść odpowiedzialności za powstałą szkodę, zgłoś się do Kancelarii Odszkodowawczej KDRO.pl - wywalczymy dla Ciebie słuszne odszkodowanie.