Pogryzienie przez psa

Ogólne zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez psa (w tym wypadku pogryzienie przez psa) znajduje oparcie w art. 431 § 1 k.c., zgodnie z którym "Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy".


Tak więc odpowiedzialność za pogryzienie przez psa ponosi ten kto zwierzę te hoduje lub się nim posługuje, przy czym ten kto zwierzę chowa nie musi być zawsze jego właścicielem. Dla odpowiedzialności wskazanych podmiotów nie ma znaczenia, czy w chwili wyrządzenia szkody przez psa, faktycznie znajdowało się pod faktycznym nadzorem człowieka, czy też było zagubione, zbłąkane, czy też chodzące "bezpańsko" po okolicy. Jest to więc wzmożona odpowiedzialność na zasadzie winy w nadzorze.


Poszkodowany poprzez pogryzienie przez psa może dochodzić roszczeń odszkodowawczych związanych z poniesioną szkodą związaną z leczeniem, poniesionymi kosztami leczenia, utraconymi korzyściami i zarobkami (art.444 kc) jak i może żądać zapłaty stosownego zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową (tzw. krzywdę) na zasadzie art. 445 kc.


Najczęściej osoby, które są właścicielami psów nie są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez psy, a zatem wyłączona w tych wypadkach jest odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej. Jeżeli właściciel psa nie chce wynagrodzić naszej szkody, jedynie na drodze sądowej możemy dochodzić naszych roszczeń.


Prawnicy KDRO.pl będą Państwa reprezentować w rozmowach z właścicielem zwierzęcia, a jeżeli zajdzie także potrzeba będziemy bronić Państwa praw w Sądzie. Odzyskamy Państwa odszkodowanie, nie pobierając żadnej zaliczki.