Inna szkoda osobowa

Każdy, kto z winy drugiej osoby dozna szkody ma prawo wysuwać względem sprawcy bądź podmiotu, który na innej zasadzie odpowiada za szkodę, roszczenia o naprawienie powstałej szkody. Wynika to wprost z art. 415 kodeksu cywilnego.

 

Istnieją modyfikacją tej ogólnej zasady płynącej z art. 415 kc. Między innymi za szkodę nie odpowiada małoletni, który nie ukończył 13 lat (art. 426 k.c.). Jednakże art. 427 k.c. stanowi, iż odpowiedzialność ponoszą podmioty, które m.in. sprawują nadzór nad osobą, której nie można przypisać winy. Z tego też względu odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez działanie małoletniego dziecka ponoszą rodzice, opiekunowie prawni, wychowawcy szkolni).

 

Kolejnym przypadkiem odpowiedzialności innych podmiotów za powstała szkodę jest odpowiedzialność posiadacza lub właściciela zwierzęcia, który tym zwierzęciem się posługuje lub je chowa. Nierzadko zajmujemy się sprawami poszkodowanych, którzy dotkliwie zostali pogryzieni przez psy. Ich właściciele często nie wiedzą, iż są zobowiązani do naprawienia szkody osobowej np. przez wypłatę odszkodowania na rzecz osoby pogryzionej - jest to tzw. odszkodowanie za pogryzienie przez psa. Dopiero działania naszych pracowników odnoszą skutek pod postacią wypłaty odszkodowania. W skrajnych przypadkach odszkodowania zasądzane jest poszkodowanemu od właściciela psa przez Sąd.