Zaniedbania personelu medycznego

Zarzut zaniedbań i niedbalstwa postawiony pracownikom medycznym może być podstawą roszczeń odszkodowawczych, jeżeli zaniedbanie to spowodowało powstanie szkody u poszkodowanego, a pomiędzy zaniedbaniami a powstała szkodazachodzi związek przyczynowo-skutkowy.
Definiując pojęcie niedbalstwa należy  wyjaśnić iż sprawca zdarzenia będącego niedbalstwem, nie chce wprawdzie wyrządzić szkody, jednakże działając lekkomyślnie lub niedbale nie postępuje tak, jak w konkretnych okolicznościach należało się zachować. Niedbalstwo jest więc postacią winy nieumyślnej.

Pracownicy medyczni, a zwłaszcza pielęgniarki i lekarze winni postępować zgodnie z zasadami sztuki i aktualnego stanu nauki, zastosowując szczególną staranność, przy wykonywaniu swoich obowiązków. Każda nieostrożność, nieuwaga, ignorancja zasad sztuki medycznej, zaniedbanie, nie zastosowanie się do najnowszych standardów postępowania w procesie leczniczym stanowi okoliczność obciążającą personel medyczny.

W ewentualnym procesie sądowym to na poszkodowanym, spoczywa obowiązek udowodnienie braku zachowania należytej staranności przez personel medyczny. Z tego względu profesjonalny prawnik KDRO w sposób profesjonalny oceni zasadność Twoich roszczeń i w Twoim imieniu będziemy występować w Sądzie.

 

Nie pobieramy żadnych opłat za konsultacje i opłat wstępnych za zlecenie pomocy prawnej.