Błąd w diagnozie

Błąd w diagnozie, jest rodzajem błędu medycznego, gdzie na skutek winy personelu medycznego doszło do ustalenia błędnej diagnozy, to znaczy nie rozpoznano choroby, bądź ustalono nieprawidłowe rozpoznanie.

Jeżeli na skutek błędu w diagnozie powstała u pacjent szkoda osobowa, może on żądać wysokiego odszkodowania od szpitala, lekarza lub Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Termin do dochodzenia roszczeń wynosi 3 lata od dnia, w którym wystąpiła szkodą, bądź 3 lata od dnia w którym osoba poszkodowana powzięła wiadomość o wystąpieniu u niej szkody w związku z błędem medycznym.

Oprócz roszczeń o odszkodowanie poszkodowany może żądać zadośćuczynienia, renty wyrównawczej.

Przykłady szkód osobowych na skutek błędu w diagnozie:

- nierozpoznanie w badaniu kolonoskopowym nowotworu złośliwego, co spowodowało, iż leczenie opóźniło się, a szanse chorego na wyzdrowienie pogorszyły się, bądź proces nowotworowy uległ rozsianiu

- błędne rozpoznanie histopatologiczne, polegające na nierozpoznaniu choroby nowotworowej lub błędnym rozpoznaniu choroby nowotworowej co naraziło chorego na niepotrzebną operację lub radioterapię ewentualnie chemioterapię

- nierozpoznanie w badaniu Rtg kręgosłupa szyjnego złamania kręgu szyjnego obrotnika, co spowodowało powstanie trwałego ubytku neurologicznego

- nierozpoznanie świeżego zawału serca poprzez błędną interpretację badania EKG i niewykonanie badań krwi na tzw. markery zawałowe, co spowodowało, iż pacjent nie został poddany zabiegowi kardiowaskularnemu, a jego stan zdrowia uległ wskutek tego pogorszeniu.

Jeżeli jesteś poszkodowany na skutek błędu medycznego diagnostycznego, wygramy dla Ciebie wysokie odszkodowanie. Sprawy prowadzimy bez pobierania zaliczek.