Błąd medyczny - lekarski

Błąd medyczny, także nazywany błędem medycznym lub lekarskim to postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi, aktualnymi zasadami wiedzy medycznej i lekarskiej.

W przypadku błędu medycznego można wyróżnić:

1. Błąd w rozpoznaniu (błąd diagnostyczny) - polega na tym, iż zostanie zdiagnozowana choroba nie istniejąca, bądź  zostanie postawione nieprawidłowe rozpoznanie. Przykładem tego błędu jest przypadek jednego z klientów Kancelarii, któremu błędnie rozpoznano chorobę nowotworową płuc, na skutek czego przebył wyniszczające organizm cykle chemioterapii. Po ostatnim z cykli w pobranych wycinkach z płuc nie wykryto komórek nowotworowych i zmieniono rozpoznanie choroby.

2. Błąd w zastosowanym leczeniu (błąd terapeutyczny) - u innego poszkodowanego prawidłowo zdiagnozowano źródło infekcji, natomiast ze względu na źle zastosowany antybiotyk (niezgodny z wynikiem posiewu bakteriologicznego) jego stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu i wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu

3. Błąd techniczny - przykładem jest poparzenie pacjentów niesprawnymi lampami naświetlającymi użytymi do radioterapii,

4. Błąd organizacyjny - na skutek złej organizacji pracy na bloku operacyjnym pacjent był zbyt późno operowany, co spowodowało jego zgon

Powyższe przykłady wystąpienia błędu medycznego są spowodowane winą personelu medycznego. Oprócz roszczeń opartych na wystąpieniu błędu medycznego powstałego na skutek działania zawinionego, pacjenci mogą podnosić roszczenia oparte na niedbalstwie. Taka sytuacja może mieć miesce w przypadku roszczeń pacjentów, u których wystąpiły np. odleżyny powstałe na skutek zaniedbań w placówce medycznej polegających na nie prowadzeniu profilaktyki przeciwodleżynowej.

Największa ilość roszczeń związanych z błędem medycznym dotyczy leczenia:

1. Chrurgicznego

2. Neurochirurgicznego

3. Ortopedycznego

4. Położnictwa

Podejmujemy się spraw z zakresu błędów lekarskich bez względu na to, w jaim rodzaju placówki wystąpił błąd medyczny, czy popełnił go lekarz pracujący na podstawie umowy o pracę, czy też tzw. lekarz kontraktowy. Prowadzimy sprawy błędów medycznych bez żadnej wstępnej zaliczki.