Pozostałe odszkodowania

Odszkodowanie za opóźniony lat, czy zmarnowane wakacje

Pozostałe odszkodowania - szeroka specjalność odszkodowawcza

Twoje wymarzone wakacje nie były takie jak je przedstawiano w katalogu biura podróży... Zamiast widoku na morze - widok na śmietnik, zamiast spokojnej lokalizacji - okna wychodzące na tory kolejowe. Masz prawo do odszkodowania za zmarnowany urlop!
Twój samolot opóźnił się wiele cennych godzin, noc spędzona na lotnisku zamiast w ciepłym łóżku... Masz prawo do odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot!!
Przesyłka kurierska zniszczona w transporcie, a przewoźnik odmawia zapłaty za uszkodzoną przesyłkę... Masz prawo odzyskać swoje pieniądze!

Komu przysługuje odszkodowanie?

Roszczenia odszkodowawcze przysługują podmiotom bezpośrednio poszkodowanym, z tym iż roszczenia dotyczące zadośćuczynienia za krzywdę są roszczeniami osobistymi, których nie można przenieść np. cesją na inne podmioty.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania?

Wtedy, gdy na skutek zawinionego działania innej osoby lub podmiotu dojdzie do powstania szkody w Twoim majątku. Jest to odpowiedzialność na zasadzie winy.

W pewnych przypadkach ma zastosowanie odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Przykładem takiej odpowiedzialności jest odpowiedzialność zwierzchnika za szkody wyrządzone przez podwładnego (np. pracownika). Pewną modyfikacją tej odpowiedzialności jest odpowiedzialność za szkody oparta na winie w nadzorze. Taką odpowiedzialność ponoszą opiekunowie, którzy sprawowali opiekę nad małoletnim dzieckiem, które spowodowało szkodę.

A więc roszczenia o odszkodowanie za śmierć nie dotyczą tylko śmiertelnych wypadków komunikacyjnych, ale także innych zawinionych zdarzeń, skutkujących śmiercią. Na przykład śmierci związanej z błędem medycznym, czy śmiertelnych wypadków podczas pracy.

Kto może otrzymać odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje podmiotom bezpośrednio poszkodowanym. Podmioty trzecie mogą nabyć prawo do odszkodowania drogą tzw. cesji tj. przeniesienia prawa do odszkodowania na podmiot trzeci. Takiej cesji nie można wykonać w przypadku roszczeń o zadośćuczynienie za krzywdę, bowiem jest to roszczenie osobiste i niezbywalne.

Jak długo można żądać odszkodowania?

Ogólny termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie wynosi 3 lata.

Art. 4421 § 1 k.c. stanowi, iż roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych przedawniają się po upływie 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, nie później jednak niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Wyjątek od ogólnego 3-letniego terminu przedawnienia!

Roszczenia odszkodowawcze dotyczące naprawienia szkody wynikłej ze zbrodni lub występku ulegają przedawnieniu po upływie lat 20 od dnia. popełnienia przestępstwa. Jeżeli więc sprawca szkody został skazany prawomocnym wyrokiem karnym, to prawdopodobnie masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania od sprawcy, czy ubezpieczalni w której był ubezpieczony sprawca.

Odszkodowanie? W jakiej wysokości?

Zasada pełnego odszkodowania

Artykuł 361 § 2 KC stanowi tzw. zasadę pełnego odszkodowania. Zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania, wypłacone odszkodowanie musi pełnić funkcję kompensacyjną. Oznacza to, że wszelki poniesiony uszczerbek majątkowy powinien zostać w całości wynagrodzony.

Odszkodowanie ma rekompensować szkodę rzeczywistą. Oczywiście, jeżeli wskutek zawinionego działania osoby powodującej szkodę, poszkodowany utracił także możliwość uzyskania dalszych korzyści w przyszłości, to może żądać wynagrodzenia także tej szkody hipotetycznej. Jest to tzw. odszkodowanie za utracone korzyści. Przykładem takiej szkody jest brak utrata możliwości zarobkowania, czy spadek mozłiwości produkcyjnych zakładu przemysłowego na skutek pożaru.

Uwaga!

Odszkodowanie nie powinno przekroczyć wysokości poniesionej szkody. Oznacza to, że wypłacone odszkodowanie nie może oznaczać wzbogacenie po stronie poszkodowanego.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Wszystko zależy od poprawnego udokumentowania wysokości szkody. Kancelaria Odszkodowawcza na za zadanie uzyskanie najwyższego możliwie odszkodowania, zgodnie z zasadą pełnej kompensacji szkody.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

  • od dnia powstania szkody lub wydania ostatniej decyzji przez ubezpieczyciela nie upłynęły 3 lata lub 20 lat, gdy szkoda wynikła z przestępstwa
  • dowody na wysokość poniesionej szkody
  • poszkodowana osoba nie była osobą wyłącznie winną za powstanie szkody

Wymagane dokumenty

  • dowody na wysokość poniesionej szkody
  • wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody oraz ewentualnie dokumenty to potwierdzające

Następne kroki

  • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
  • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
  • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
  • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana