Odszkodowanie za wypadek dziecka na placu zabaw

Dziecko, które uległo wypadkowi na placu zabaw winno otrzymać wysokie odszkodowanie

Kto ma zapłacić odszkodowanie dziecku za wypadek na placu zabaw?

Jeżeli dziecko uległo wypadkowi podczas zajęć w przedszkolu, szkole lub innej placówce wychowawczej, to nauczyciele mają sprawować nad dzieckiem właściwy nadzór. Brak takiego nadzoru jest podstawą roszczenia o odszkodowanie. Jeżeli wypadek był spowodowany niewłaściwym stanem technicznym urządzeń, to zarządza placu zabaw odpowiedzialny jest za wypłatę odszkodowania dla dziecka.

Odszkodowanie dla dziecka, czy dla rodziców?

Roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę oraz odszkodowanie za poniesione szkody materialne są roszczeniami osobistymi osoby bezpośrednio poszkodowanej. W tym wypadku poszkodowanego dziecka. Zasadą jest jednak, iż niepełnoletnie dzieci są reprezentowane przez rodziców. Wypłata zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek dziecka jest więc płatna do rąk rodziców dziecka.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania za wypadek dziecka na placu zabaw?

Po pierwsze należy sobie postawić pytanie, czy wypadek dziecka był tylko i wyłącznie nieszczęśliwym wypadkiem, czy też był spowodowany zawinionym działaniem osoby trzeciej (np. innego dziecka), winą w sprawowanym nadzorze przez np. nauczyciela. A może wypadek był wywołany niesprawnością urządzenia na placu zabaw.

Wypadek dziecka na placu zabaw podczas zajęć w przedszkolu, szkole, czy na kolonii?

W sytuacji, gdy dziecko zajmuje się pod opieką nauczycieli, czy wychowawców – to oni są osobami zobowiązanymi do sprawowania właściwego nadzoru nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem. W każdej sytuacji wypadkowej, jednostka oświatowa zobowiązana jest nie tylko udzielić dziecku niezbędnej pomocy, zawiadomić rodziców, ale także sporządzić protokół wypadkowy.

Protokół wypadkowy nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty przebieg zdarzenia. Jeżeli jednak opiekunowie nie sprawowali właściwego nadzoru nad dziećmi, wówczas ziści się przesłanka do żądania odszkodowania od podmiotu, który organizował zajęcia dziecku.

Przykłady braku nadzoru nad dzieckiem:

 • brak nauczyciela na placu zabaw lub niewłaściwa liczba nauczycieli
 • dopuszczenie do zabaw niebezpiecznych (np. rzucanie kamieniami)
 • zezwolenie na zabawę na karuzeli większej ilości dzieci niż przewidziana przez producenta urządzenia

Wypadek dziecka na publicznym placu zabaw

Jeżeli doszło do wypadku dziecka na publicznym, np. osiedlowym placu zabaw, to wybór podmiotu do którego należy kierować roszczenia odszkodowawcze, jest zależny od przyczyny wypadku. Należy także podkreślić, że dziecko nie może samodzielnie bawić się na placach zabaw a winno być pod nadzorem osoby dorosłej (rodzice, babcia, dziadek). Czasami jednak, nawet prawidłowy nadzór opiekuna może być niewystarczający, bowiem do wypadku może dojść z winy innej osoby, czy podmiotu. To do tego podmiotu należy kierować roszczenia o odszkodowanie.

Przykłady wypadków na placu zabaw i podmioty odpowiedzialne:

I. Wypadek spowodowany niesprawnością urządzenia, niewłaściwym oznakowaniem placu zabaw, czy brakiem regulaminu.

Jeżeli wypadek spowodowany niesprawnością urządzenia, to podmiotem odpowiedzialnym jest zarządca placu zabaw, ewentualnie jego wykonawca. Zarządca placu zabaw winien przestrzegać, aby plac zabaw był we właściwy sposób oznakowany, a regulamin placu zabaw był umieszczony w widocznym miejscu. Urządzenia winny mieć wszelkie niezbędne atesty i na bieżąco konserwowane.

Jeżeli wypadek dziecka jest spowodowany naruszeniami jak wyżej, to odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi właściciel lub zarządca placu zabaw.

II. Wypadek na placu zabaw spowodowany przez inne dziecko.

Polski kodeks cywilny reguluje, iż dziecku poniżej 13 roku życia nie można przypisać winy. Kto więc ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, gdy jedno z dzieci spowoduje na placu zabaw wypadek innego dziecka?

Jeżeli winne dziecko nie ukończyło 13 roku życia, odpowiedzialność na szkodę wywołaną jego zachowaniem ponosi opiekujący się nim rodzic lub opiekun. Jeżeli dziecko, które spowodowało wypadek ma już ukończone 13 lat, to również rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkodę wywołaną zachowaniem dziecka. Odmienna jest tylko przesłanka odpowiedzialności, co dla dziecka poszkodowanego nie ma istotnego znaczenia.

Wypadek dziecka na placu zabaw a odpowiedzialność Ubezpieczyciela

W każdym z powyższych przypadków, jeżeli podmiot odpowiedzialny za wypłatę odszkodowanie jest w sposób należyty ubezpieczony w zakładzie ubezpieczeń, wówczas roszczenia można kierować także do tego podmiotu ubezpieczającego.

Należy pamiętać, że nie każda szkoła, czy przedszkole jest ubezpieczone ubezpieczeniem OC za szkody na placu zabaw (szkoły, przedszkola nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej)

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za krzywdę dziecka

Zadośćuczynienie dla dziecka ma za zadanie wynagrodzić dziecku całość krzywdy związanej z wypadkiem dziecka na placu zabaw. Pod pojęciem krzywdy rozumie się całość negatywnych przeżyć wywołanych wypadkiem – ból, uraz emocjonalny, negatywne przeżycia, powstanie uszczerbku na zdrowiu.

Krzywda oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej dziecka, wywołanych wypadkiem na placu zabaw. Zadośćuczynienie dla dziecka ma charakter jednorazowy tzn. powinno zrekompensować całość krzywdy dziecka. Jednakże, jeżeli już wcześniej dziecko otrzymało zadośćuczynienie, nie oznacza to że nie możesz żądać w imieniu dziecka zapłaty wyższej kwoty. Istotne jest, aby w sprawie nie był jeszcze wydany prawomocny wyrok sądu cywilnego.

Nawet jeżeli jeden z rodziców zawarł w imieniu poszkodowanego dziecka ugodę – to prawdopodobnie możemy uzyskać dla Twojego dziecka jeszcze wyższe zadośćuczynienie. Wystarczy zgłosić się do nas z prośbą o nieodpłatną analizę Twojej sprawy.

Odszkodowanie

W związku z wypadkiem na placu zabaw rodzice dziecka zapewne poniosą wiele wydatków na leczenie dziecka i jego rehabilitację. Dodatkowo mogą ponieść koszty licznych dojazdów na wizyty lekarskie. Dziecko może wymagać stałej opieki rodzica, co zazwyczaj wiąże się z obniżeniem dochodów rodzica.

Wszelkie powyższe wydatki, powinny być zrekompensowane w ramach zapłaty odszkodowania za wypadek dziecka. Co prawda, to rodzice ponoszą te wydatki, ale roszczenie o ich przyznanie przysługuje tylko osobie bezpośrednio poszkodowanej – to jest dziecku, reprezentowanemu przez rodzica (opiekuna prawnego).

Renta

Jeżeli skutkiem wypadku dziecka, stała się konieczność ponoszenia stałych wydatków na leczenie i rehabilitację dziecka, to dziecku przysługuje także roszczenie o rentę od pomiotu odpowiedzialnego za wypadek. Domaganie się renty jest także uzasadnione, jeżeli pogorszeniu uległy dziecka widoki na przyszłość (np. niepełnosprawność uniemożliwiająca kontynuację treningów, czy pracę w zawodzie do którego przyuczało się dziecko).

Jak wysokie odszkodowanie za wypadek dziecka na placu zabaw mogę uzyskać?

Wysokość odszkodowania dla dziecka jest zwykle znacznie wyższe od odszkodowań wypłacanych osobom dorosłym. Zwykle podmioty odpowiedzialne za wypłatę odszkodowania oraz ich ubezpieczyciele odmawiają zapłaty jakiejkolwiek kwoty odszkodowania, wskazując że wypadek był tylko nieszczęśliwym zdarzeniem.

Dopiero wytoczenie powództwa przed sądem prowadzi do wypłaty odszkodowania. Z tego powodu istotne jest jak najszybsze zebranie niezbędnych dowodów (np. zdjęcia, zapis monitoringu) z przebiegu zdarzenia. W dalszej kolejności wskazane jest bezzwłoczne skontaktowanie się z Kancelarią Odszkodowawczą , która posiada niezbędne doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie dla dziecka za wypadek na placu zabaw.

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia zależna jest od rodzaju urazów jakich doznało dziecko.

I tak na przykład w przypadku nastolatka, który doznał złamania kości udowej na placu zabaw kancelaria uzyskała ponad 40.000zł zadośćuczynienia!

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • opiekun poszkodowanego dziecka nie ponosi wyłącznej winy za powstanie wypadku lub też nie ponosi winy za sprawowanie niewłaściwego nadzoru nad dzieckiem
 • zdarzenie nie było nieszczęśliwym zdarzeniem (np. potknięcie się dziecka)
 • dziecko w chwili obecnej nie ukończyło 20 roku życia

Wymagane dokumenty

 • dokumentacja z leczenia dziecka
 • dowody związane z przebiegiem wypadku (notatka policyjna, oświadczenia świadków, zdjęcia placu zabaw, monitoring, protokół wypadkowy)
 • w przypadku wszczęcia postępowania karnego – sygnatura postępowania z danymi organu prowadzącego postępowanie

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli placówka wychowawcza nie sporządziła protokołu wypadkowego, zainicjujemy odpowiednie postępowanie administracyjne
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg wypadku, przebieg leczenia dziecka oraz krzywdę dziecka
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana