Odszkodowanie za wypadek dziecka

Krzywda dziecka wymaga szczególnie wysokiej rekompensaty

Odszkodowanie za wypadek dziecka

Dzieci szczególnie silnie odczuwają krzywdę spowodowaną wypadkiem. Z tego względu wypłacane odszkodowanie za wypadek dziecka nie może być symboliczne. Zadośćuczynienie za wypadek dziecka musi kompensować wszystkie negatywne następstwa wypadku - ból, uszczerbek na zdrowiu, strach oraz uraz psychiczny dziecka.

Kiedy Twojemu dziecku przysługuje odszkodowanie?

Kiedy dziecko doznało urazu i traumy psychicznej na skutek zawinionego działania osoby trzeciej.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania, odszkodowania za wypadek dziecka?

Istnieje szereg sytuacji, w których dziecku należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek.

Ogólna zasada kodeksu cywilnego z art. 415 wskazuje, że każdy, kto z winy drugiej osoby dozna szkody ma prawo wysuwać względem sprawcy bądź podmiotu, który na innej zasadzie odpowiada za szkodę, roszczenia o naprawienie powstałej szkody.

Z taką sytuacją spotykamy się, gdy dziecko dozna szkody w wypadku komunikacyjnym np.: z winy kierowcy zostanie potrącone na drodze, dozna urazu jako pasażer pojazdu.

Należy pamiętać także, iż dziecku które nie ukończyło 13 lat (tzw. osoba małoletnia) nie można przypisać winy (art. 426 kc). Jeżeli więc dziecko wbiegnie na drogę i zostanie potrącone przez samochód, to należy żądać zapłaty od kierującego samochodem oraz ubezpieczyciela oc pojazdu. W takich sytuacjach, kiedy to dziecko któremu nie można przypisać winy spowodowało wypadek, podmiot odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania może obniżyć należne dziecku odszkodowanie i zadośćuczynienie o tzw. przyczynienie.

Jeżeli Twoje dziecko dozna wypadku w szkole, przedszkolu, czy na kolonii – należy udowodnić winę w nadzorze nad powierzonym dzieckiem. Jeżeli personel w sposób niewłaściwy sprawował nadzór and podopiecznymi, wówczas to ta jednostka organizacyjna lub jej organ założycielski oraz ubezpieczyciel jednostki są zobowiązane do zapłaty odszkodowania za wypadek dziecka.

 

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek dziecka?

Roszczenie o zadośćuczynienie jest roszczeniem osobistym, tzn. osobą uprawnioną do jego otrzymania jest osoba bezpośrednio poszkodowana. Podobnie roszczenie o odszkodowanie przysługuje osobie, która poniosła szkodę.

Oznacza to, że osobą uprawnioną do żądania zadośćuczynienia i odszkodowania jest dziecko, którego dobro zostało naruszone i które poniosło szkodę.

Na tym tle powstaje istotne pytanie:

Czy dziecko samodzielnie może wystąpić o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia?

Dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia (tzw. małoletni) nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że dziecko nie może samodzielnie występować z roszczeniami i wszczynać postępowania sądowego.

Dziecko w postępowaniu o zapłatę zadośćuczynienie za krzywdę dziecka i odszkodowanie musi więc być zastępowane przez przedstawiciela ustawowego – rodzica lub opiekuna prawnego. Jeżeli oboje rodzice sprawują władzę rodzicielską, to dziecko może być reprezentowane przez każdego z nich.

W dalszej kolejności rodzic lub opiekun prawny dziecka, może udzielić pełnomocnictwa pełnomocnikowi do reprezentacji interesów dziecka w postępowaniu o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania na rzecz dziecka.

 

Jak długo od dnia wypadku dziecko może żądać odszkodowania?

Ogólny termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek wynosi 3 lata od dnia zaistnienia szkody.

W przypadku dziecka termin ten może być znacznie wydłużony, bowiem nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Jeżeli szkoda dziecka, była wynikiem przestępstwa (np. sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwo) to roszczenia poszkodowanego dziecka ulegają przedawnieniu z upływem dwudziestu lat od dnia popełnienia przestępstwa (dnia wypadku).

Czy zawarta ugoda pozasądowa lub sądowa o odszkodowanie dla dziecka uniemożliwia uzyskanie wyższej kwoty odszkodowania?

Jeżeli rodzic, opiekun prawny, pełnomocnik lub kancelaria prawna zawarła ugodę, na mocy której zostało wypłacone odszkodowanie dla dziecka z jednoczesnym zrzeczeniem się dalszych roszczeń, to nie pozbawia to możliwości dochodzenia dalszych kwot odszkodowania dla dziecka. Nasza Kancelaria skutecznie podważy ważność ugody zawartej w imieniu dziecka.

Podobnie podważymy skuteczność zawartej ugody sądowej zawartej w imieniu dziecka.

Jeżeli więc zawarliście ugodę w imieniu dziecka, to nadal możemy dla Twojego dziecka uzyskać wyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie.

O co mogę wnioskować w imieniu dziecka?

Zadośćuczynienie za krzywdę dziecka

Zadośćuczynienie za krzywdę ma na celu zrekompensować wszelkie negatywne następstwa w zdrowiu, psychice o życiu dziecka, które są następstwem zdarzenia wywołującego szkodę (np. wypadku).

Miarą negatywnych następstw dla zdrowia może być ocena uszczerbku na zdrowiu dziecka wywołanego wypadkiem. Zmiany emocjonalne dziecka mogą być wykazane opiniami psychologa dziecięcego, ale także zeznaniami rodziców, czy innych osób.

Ponieważ zadośćuczynienie co do zasady ma charakter świadczenia jednorazowego, to jego zapłata powinna wygradzać wszystkie ujemne skutki wypadku, także te które mogą wystąpić w przyszłości. Jeżeli jednak w przyszłości ujawni się nowa krzywda, nie wyklucza to przyznania kolejnego zadośćuczynienia.

Jeżeli Twoje dziecko już wcześniej otrzymało zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie możesz żądać w jego imieniu zapłaty wyższej kwoty.

Ponieważ krzywda doznana przez dziecko, jest szczególnie silnie odczuwalna, to wysokość przyznanego zadośćuczynienia dla dziecka powinna być wysoka.

Odszkodowanie za wypadek dziecka

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie wszelkich strat majątkowych powstałych w związku z wypadkiem dziecka. Odszkodowanie powinno być pełne, a więc powinno pokryć wszystkie odniesione szkody.

Do roszczeń o odszkodowanie można m.in. zaliczyć żądania o:

 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie i rehabilitację, dziecka
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych
 • odszkodowanie za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste (np. zniszczona odzież, telefon komórkowy)
 • zwrot kosztów indywidualnego nauczania dziecka
 • utratę zarobków rodziców w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem
 • koszty hotelowe rodziców w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem w placówce medycznej poza miejscem zamieszkania

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami np:

 • faktury za zakupione leki, prywatnie opłaconą rehabilitacje dziecka i prywatne wizyty lekarskie
 • faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów
 • zdjęcia zniszczonej odzieży
 • dowód zakupu telefonu komórkowego oraz faktura za jego naprawę

Renta odszkodowawcza dla dziecka

Renta odszkodowawcza jest szczególna formą odszkodowania, o którą mogą ubiegać się rodzice w imieniu poszkodowanego dziecka, u którego na skutek wypadku doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Dziecko ma prawo do renty, gdy na skutek wypadku zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego dziecka, ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Przykładem podstawy do uzyskania renty dla dziecka są:

 • konieczność regularnej i stałej odpłatnej rehabilitacji dziecka,
 • stałe koszty zakupów leków dla dziecka w związku z wypadkiem,
 • konieczność rezygnacji z pracy zarobkowej przez rodzica w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne.

Jak wysokie odszkodowanie dla dziecka można uzyskać?

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania dla dziecka jest uzależnione od rodzaju odniesionej szkody i negatywnych skutków odniesionych urazów dla zdrowia dziecka.

Ponieważ urazy odniesione przez dziecko, znacznie lepiej się goją od urazów odniesionych przez osoby dorosłe, zalecamy jak najszybsze podjęcie działań mających na celu uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania.

 • odszkodowanie za złamanie kości udowej dziecka: 20.000-40.000zł, a wysokość odszkodowania jest uzależniona od stopnia komplikacji złamania i skutków w postaci zaburzeń ruchomości kończyny, obecności powikłań gojenia (np. stawy rzekome, czy przetoki)
 • odszkodowanie za uraz głowy wikłany padaczką pourazową: 60.000-250.000zł, wysokość uzależniona jest od ciężkości i częstości napadów padaczkowych
 • odszkodowanie za złamane przedramię: 10.000-30.000zł

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia wypadku nie upłynęło 20 lat, gdy wypadek był wynikiem przestępstwa
 • ewentualnie od daty wypadku nie upłynęły 3 lata lub dziecko nie ukończyło 20 roku życia
 • nie było wcześniej zakończonej wyrokiem sprawy sądowej cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie

Wymagane dokumenty

 • akt urodzenia dziecka
 • oświadczenie sprawcy wypadku, notatka policyjna z miejsca zdarzenia lub odpis wyroku karnego
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • jeżeli do wypadku doszło w przedszkolu, szkole czy na kolonii – protokół wypadkowy sporządzony przez daną placówkę
 • jeżeli w sprawie była zawierana ugoda, to kopia zawartej ugody
 • dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego
 • faktury i rachunki za koszty poniesionego leczenia, rehabilitacji
 • inne dokumenty na okoliczność poniesionej szkody w wypadku

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
  otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg zdarzenia, przebieg leczenia dziecka, aktualne skutki wypadku oraz wykaz poniesionych kosztów związanych z wypadkiem
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie w imieniu dziecka umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana