Odszkodowanie za błąd medyczny w ginekologii i położnictwie

Błąd okołoporodowy a wysokie odszkodowanie

Odszkodowanie za błąd okołoporodowy i położniczy

Jeżeli podczas porodu doszło do zaniedbań skutkującym rozstrojem Twojego dziecka, możesz wystąpić o wysokie zadośćuczynienie i rentę na rzecz dziecka. Jeżeli wskutek błędu położniczego Twoje dziecko zmarło Ty i Twoja rodzina może dochodzić zadośćuczynienia za śmierć dziecka.

Kto może żądać odszkodowania za błąd medyczny okołoporodowy?

Roszczenia odszkodowawcze przysługują tylko bezpośrednio poszkodowanej osobie – pacjentowi, który doznał krzywdy na skutek zaistnienia błędu medycznego lub naruszenia praw pacjenta.

Jeżeli poszkodowanym pacjentem jest dziecko, to osobą uprawnioną do uzyskania odszkodowania jest dziecko, z tym że w całym postępowaniu jest zastępowane przez rodziców, czy opiekunów prawnych.

Jeżeli wskutek błędu medycznego okołoporodowego doszło do nieodwracalnych zmian neurologicznych w zdrowiu dziecka, istnieje możliwość, iż rodzice jako osoby pośrednio poszkodowane także uzyskały zadośćuczynienie za krzywdę.

Jeżeli wskutek błędu medycznego położniczego doszło do śmierci dziecka, wówczas rodzice i najbliższa rodzina zmarłego dziecka może występować o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Przyczyny uzasadniające roszczenia o odszkodowanie za błąd medyczny okołoporodowy

Roszczenia o odszkodowanie za błąd medyczny okołoporodowy można wywodzić z dwóch podstaw – błędu zawinionego położniczego oraz z naruszenia prawa pacjenta.

Błąd medyczny okołoporodowy, położniczy

Błąd położniczy można zdefiniować, jako takie zawinione działanie lub zaniechanie któregokolwiek z personelu medycznego, które jest niezgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej, a spowodowało wystąpienie szkody u pacjenta pod postacią powstania uszczerbku na zdrowiu.

Przykłady błędu okołoporodowego lub ginekologicznego:

 • przedłużanie podtrzymania ciąży pomimo porodu w toku
 • podjęcie decyzji o prowadzeniu porodu siłami natury pomimo niewspółmierności porodowej (brak diagnostyki przy przyjęciu na oddział położniczy w kierunku niewspółmierności porodowej)
 • niepodjęcie cięcia cesarskiego w trybie nagłym pomimo nieprawidłowego ułożenia główki dziecka
 • niepodjęcie cięcia cesarskiego w trybie nagłym pomimo nieprawidłowego ułożenia dziecka przy trwającej czynności porodowej
 • niepodjęcie cięcia cesarskiego w trybie nagłym pomimo rzucawki lub zagrażającej rzucawki
 • niepodjęcie cięcia cesarskiego w trybie nagłym pomimo wypadnięcia pępowiny
 • niepodjęcie cięcia cesarskiego w trybie nagłym pomimo zaburzeń czynności serca dziecka
 • niepodjęcie cięcia cesarskiego w trybie nagłym pomimo przedwczesnego oddzielenia się łożyska
 • niepodjęcie cięcia cesarskiego w trybie nagłym pomimo podejrzenia krwotoku z pękniętej macicy
 • pozostawienie u pacjentki ciała obcego (np. pozostawienie chusty chirurgicznej w brzuchu),
 • przecięcie moczowodu podczas zabiegu ginekologicznego

Przykłady naruszenia praw pacjenta w ginekologii i położnictwie

 • brak świadomej zgody pacjenta na prowadzenie porodu drogą porodu siłami natury – tzw. zgoda nieuświadomiona (brak informacji o możliwych powikłaniach, brak poinformowania o alternatywnych sposobach rozwiązania ciąży, zgoda uzyskana w stanie niepełnej świadomości pacjenta – np. po wcześniejszej premedykacji pacjenta)
 • zakres wykonanej operacji szerszy od tego, na który pacjent wyraził zgodę
 • brak zgody na przetoczenia preparatów krwi
 • naruszenia prawa do informacji o stanie zdrowia
 • odmowa okazania dokumentacji pacjenta

Jak długo od dnia zdarzenia można żądać odszkodowania za błąd medyczny w chirurgii?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny w ginekologii i położnictwie lub w związku z naruszeniem praw pacjenta można ubiegać się

 • do upływu terminu 3 lat od dnia zaistnienia błędu lekarskiego, czy naruszenia praw pacjenta (np. od dnia operacji)
 • do upływu 3 lat od dnia kiedy osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie (np. o skutkach błędu chirurgicznego) jednak nie później niż 10 lat dnia zdarzenia wywołującego szkodę.

Wyjątki:

 • jeżeli lekarz lub inna osoba, z której winy doszło do błędu medycznego i uszkodzenia ciała została skazana prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo – masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania
 • jeżeli w chwili zdarzenia nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną błędem lekarskim i naruszeniem praw pacjenta

Zadośćuczynienie jest tzw. roszczeniem niemajątkowym, osobistym mającym na celu wynagrodzenie całej krzywdy, która powstała u pacjenta – bezpośredniej ofiary błędu medycznego. Jeżeli osobą pokrzywdzoną jest narodzone dziecko, wówczas zadośćuczynienie jest przyznawane dziecku. Krzywdy, w postaci bólu i cierpienia. Wysokość krzywdy, jest także związana z powstałą szkodą w postaci trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Aby uzyskać wysokie zadośćuczynienie za błąd ginekologiczny położniczy, to na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia, iż działanie lekarza było nieprawidłowe i spowodowało powstanie zarówno błędu medycznego, jak i szkody pod postacią uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku żądania zadośćuczynienia za naruszenie prawa pacjenta, poszkodowany nie musi w ogóle udowadniać powstania uszczerbku na zdrowiu wywołanego naruszeniem jego prawa. Wystarczy wykazać sam fakt naruszenia prawa pacjenta (np. prawo do informacji o alternatywnym leczeniu) i wykazać własną krzywdę wywołaną tym faktem.

Jak udowodnić rozmiar poniesionej krzywdy?

Przede wszystkim istotne jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z leczeniem skutków błędu medycznego. Należy także odpowiednio szybko zadbać o zabezpieczenie odpisów dokumentacji medycznej z placówki, w której doszło do błędu operacyjnego medycznego. Dokumentacja ta musi być kompletna, a więc musi zawierać wszystkie jej karty (łącznie z np. protokołem operacyjnym, kartą przebiegu porodu, kartami gorączkowymi, raportami pielęgniarskimi).

Prosimy, aby rodzic dziecka obszernie opisał przebieg leczenia dziecka, w tym opisał ewentualną niepełnosprawność wywołaną błędem medycznym, konieczność korzystania ze stałej opieki innej osoby.

Odszkodowanie

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie wszelkich szkód i strat majątkowych powstałych w związku z błędem medycznym. Odszkodowanie powinno być pełne, a więc powinno pokryć wszystkie odniesione szkody. Jeżeli odszkodowanie dotyczy szkody wyrządzonej dziecko, to roszczącym o odszkodowanie jest dziecko, jako osoba bezpośrednio poszkodowana, z tym że w postępowaniu jest ono zastępowane przez rodzica. Nie ma znaczenia, iż to faktycznie rodzice pokrywają koszty leczenia i rehabilitacji dziecka.

Do roszczeń o odszkodowanie za błąd medyczny w ginekologii i położnictwie można m.in. zaliczyć żądania o:

 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych
 • odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym, zasiłku rehabilitacyjnym
 • odszkodowanie za poniesione koszty opieki sprawowanej przez osoby trzecie

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:

 • faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie
 • faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów
 • kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

Renta

Renta jest szczególna formą odszkodowania, o którą może ubiegać się osoba poszkodowana, u której na skutek błędu lekarskiego doszło do powstania uszczerbku na zdrowiu. Jest to renta wpłacana przez podmiot odpowiedzialny za powstanie błędu lekarskiego (np. szpital) lub ubezpieczyciela, który ubezpieczał placówkę medyczną. Renta ta ma charakter odrębny od renty wypłacanej przez ZUS.

Poszkodowany pacjent ma prawo do renty, gdy na skutek błędu lekarskiego:

 • nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej,
 • albo zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego (np. stałe wydatki na leczenie i rehabilitację),
 • ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość (np. brak możliwości awansu zawodowego lub ukończenia studiów).

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne. Renta zwykle ma charakter renty stałej. Przyznana w postępowaniu likwidacyjnym lub sądowym renta, może być zawsze podwyższona, jeżeli potrzeby poszkodowanego pacjenta ulegną zmianie.

Ponieważ postępowania sądowe dotyczących roszczeń związanych z błędami lekarskimi są długotrwałe, poszkodowany pacjent może żądać tzw. zabezpieczenia renty na czas procesu. W przypadku uwiarygodnienia żądania, poszkodowany może otrzymywać comiesięczną rentę już po 2 tygodniach od złożenia pozwu o zapłatę odszkodowania za błąd lekarski .

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych a prawo do żądania zadośćuczynienia i odszkodowania w postępowaniu sądowym

Jeżeli w toku postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych ustalono, iż doszło do zdarzenia medycznego, ale nie zawarto ugody – wówczas masz prawo żądać zapłaty zadośćuczynienia w postępowaniu sądowym cywilnym.

Jeżeli Wojewódzka Komisja ds. ds. Zdarzeń Medycznych ustaliła, iż nie doszło do zdarzenia medycznego, nie oznacza to, iż nie możesz żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny lub za naruszenia praw pacjenta w postępowaniu sądowym cywilnym o zapłatę.

 

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle ubezpieczyciele i szpitale odmawiają przyjęcia odpowiedzialności za błąd medyczny ginekologiczno-położniczy. Podmioty te stoją na stanowisku, iż nie doszło do błędu medycznego.

Dopiero wstąpienie na drogę postępowania sądowego może skutkować wypłatą świadczeń odszkodowawczych za błąd w ginekologii, czy w położnictwie.

Przykładowe kwoty zadośćuczynienia uzyskane przez naszą Kancelarię w sprawach o błąd medyczny okołoporodowy i ginekologiczny:

 • zadośćuczynienie za jatrogenne uszkodzenie moczowodu podczas zabiegu ginekologicznego: 80.000zł oraz odsetki
 • zadośćuczynienie za nieprawidłowo przeprowadzony poród skutkujący powikłaniami neurologicznymi u dziecka 300.000zł oraz odsetki oraz comiesięczna renta 5.150zł

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia błędu okołoporodowego lub ginekologicznego nie upłynęło 10 lat (lub 20 jeżeli pracownik medyczny, który dopuścił się błędu został skazany za przestępstwo)
 • przedstawienie pełnej dokumentacji medycznej z placówki, w której doszło do błędu lekarskiego
 • bliskie relacje ze zmarłą osobą, w przypadku roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na skutek błędu medycznego

Wymagane dokumenty

 • odpisy pełnej dokumentacji medycznej poświadczonej za zgodność z oryginałem z placówki, w której doszło do powstania błędu medycznego lub w której naruszono prawa pacjenta
 • lista placówek medycznych, w których poszkodowany był leczony przed i po zdarzeniu wywołującym szkodę

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą,
 • jeżeli odmówiono Ci wydania odpisów Twojej dokumentacji medycznej, jest to naruszenie prawa pacjenta – wyegzekwujemy Twoje prawa,
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać,
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg Twojego leczenia, opis błędu lekarskiego oraz wpływ zdarzenia na zdrowie Twoje lub dziecka,
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń,
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana