Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – kiedy się należy

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, a właściwie w języku prawniczym zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest unormowane w przepisach kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami prawa jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, Sąd może także przyznać od zobowiązanego do naprawienia szkody na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienie za śmierć jest roszczeniem fakultatywnym

Kluczem jest słowo „może”. Oznacza to, że Sąd każdorazowo musi dokonać analizy więzi, jaka łączyła poszkodowanego ze zmarłym oraz krzywdę jaka wystąpiła u poszkodowanego wskutek osoby bliskiej. Jeżeli sąd uzna, że roszczący o odszkodowanie za śmierć był na przykład wydziedziczony przez zmarłego, zachowywał się niegodnie względem zmarłego, nie poniósł żadnej krzywdy w związku ze śmiercią osoby bliskie, to może odmówić zasądzenia jakiejkolwiek kwoty zadośćuczynienie za śmierć. Alternatywnie przyznana kwota zadośćuczynienia może być niska.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – co właściwie oznacza?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma na celu rekompensatę za straty emocjonalne i krzywdy, jakie ponieśli poszkodowani w związku ze śmiercią osoby bliskiej. Świadczenie to ma na celu wynagrodzenie nagłej utraty osoby bliskiej, której śmierć powoduje zmianę linii życiowej, szczególnie silną żałobę, czy poczucie pustki po zmarłym.

Odszkodowanie za śmierć – za kogo się należy

W kodeksie cywilnym nie ma definicji pojęcia osoby najbliższej. Ocena tej kwestii każdorazowo pozostawiona jest sądowi. Różnorodność i złożoność relacji międzyludzkich wyklucza stworzenie takiej definicji człowieka jako osoby najbliższej. Bliskie relacje rodzinne zazwyczaj oparte są na miłości i wzajemnym oparciu, a nagła tragiczna śmierć w rodzinie nieodwracalnie przerywa te więzy powodując ból i cierpienie u pozostałych członków rodziny.

Sądy zazwyczaj mianem osoby najbliższej określają małżonka, rodzica, dziecko i rodzeństwo. Niejednokrotnie udowodniliśmy w sądzie, że nie zawsze formalna bliskość i sam stopień pokrewieństwa jest najważniejszy. Najważniejsza jest wyjątkowo bliska i trwała więź emocjonalna pomiędzy osobą pokrzywdzoną, a zmarłym, w tragiczny sposób przekreślona niespodziewany wypadek. Tak więc można dochodzić zarówno o odszkodowanie za śmierć ojca, jak i odszkodowania za śmierć dziadka. Liczy się przede wszystkim więź jaka panowała pomiędzy zmarłym i roszczącym oraz rozmiar krzywdy.

Kto jest osobą najbliższą?

W kodeksie cywilnym nie ma legalnej definicji pojęcia osoby najbliższej. Ocena tej kwestii pozostawiona jest sądom, ponieważ różnorodność i złożoność relacji międzyludzkich wyklucza stworzenie takiej definicji człowieka jako osoby najbliższej. Bliskie relacje rodzinne zazwyczaj oparte są na miłości i wzajemnym oparciu, a nagła tragiczna śmierć w rodzinie nieodwracalnie przerywa te więzy powodując ból i cierpienie u pozostałych członków rodziny.

Sądy zazwyczaj mianem osoby najbliższej określają małżonka, rodzica, dziecko i rodzeństwo. Niejednokrotnie udowodniliśmy w sądzie, że nie zawsze formalna bliskość i sam stopień pokrewieństwa jest najważniejszy. Najważniejsza jest wyjątkowo bliska i trwała więź emocjonalna pomiędzy osobą pokrzywdzoną, a zmarłym w tragiczny sposób w wypadku komunikacyjnym.

Odszkodowanie za śmierć – inne roszczenie odszkodowawcze po zmarłym

Każdy, kto utracił swoich najbliższych w wyniku wypadku drogowego lub w innym zdarzeniu zawinionym działaniem osoby trzeciej, może ubiegać się od sprawcy zdarzenia o pokrycie poniesionych strat w wyniku doznanej szkody.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej to jednorazowe świadczenie pieniężne, które wypłacane jest przez zakład ubezpieczeniowy ubezpieczający podmiot odpowiedzialny za zdarzenie. Najczęściej wypłacane jest za śmierć w następstwie wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy , wypadku w gospodarstwie rolnym, a także w przypadku błędu medycznego.

Świadczenie to ma na celu wyrównać straty poniesione przez poszkodowanych w wyniku pogorszenia się sytuacji materialnej.

Utrata dochodu zmarłego, która stanowiła wkład w utrzymanie gospodarstwa domowego, pomoc w wychowaniu dzieci, opieka nad osobami jej wymagającymi i wspomniane koszty poniesione przez bliskich z tytułu pogorszenia się ich zdrowia w następstwie śmierci tragicznej zmarłego to wszystko wchodzi w skład odszkodowania po zmarłym.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej -warto walczyć o swoje

Jeżeli w wypadku straciłeś kogoś bliskiego i nie chcesz zaprzepaścić szansy uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia powinieneś możliwie jak najszybciej pozyskać akt zgonu zmarłego oraz dokument stwierdzający, kto ponosi za tą śmierć odpowiedzialność. Należy wypełnić wniosek o odszkodowanie i zgromadzić dowody świadczące o szkodzie i krzywdzie poniesionej w wyniku śmierci bliskiej Ci osoby.

Zgodnie z regułą rozkładu ciężaru dowodu, to na poszkodowanym spoczywa ciężar udowodnienia zasadności swojego żądania. Aby ocenić, czy powództwo sądowe o zadośćuczynienie wytacza osoba odczuwająca rzeczywistą tragedię z powodu śmierci osoby bliskiej potrzebna jest opinia biegłego psychiatry czy psychologa. Postępowanie dowodowe jakie prowadzimy sprowadza się do przeprowadzenia dowodu zeznań świadków obserwujących zewnętrzne przejawy tego cierpienia przez osobę, która przeżywa żałobę po tragicznie zmarłej osobie bliskiej.

Osoby bliskie zazwyczaj nie myślą o roszczeniach związanych ze śmiercią osoby bliskiej. Są skupione na przeżywaniu żałoby. Jednak ten okres jest niezwykle ważny, aby we właściwy sposób zabezpieczyć dowody niezbędne do poprawnego przeprowadzenia postępowania o zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć.

Kancelaria odszkodowawcza od odszkodowania za śmierć

Wielokrotnie wywalczyliśmy bardzo wysokie zadośćuczynienia i odszkodowania wynoszące ponad 100.000 zł dla konkubiny, narzeczonej, macochy, ojczyma, chrześniaka czy dla dziecka przysposobionego. Jeżeli zdecydowałeś się o dochodzenie odszkodowania za śmierć osoby bliskiej skorzystaj z naszej doświadczonej Kancelarii specjalizującej się w sprawach o odszkodowanie za śmierć.

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe z możliwych odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Odszkodowanie uzyskane przez naszą Kancelarię  będzie obejmować wyrównanie strat niematerialnych i materialnych poniesionych przez śmierć osoby bliskiej.

Aby uzyskać dla Państwa odszkodowanie w wysokości kilkuset tysięcy złotych musimy oszacować wielkość strat materialnych i niematerialnych w wyniku śmierci osoby bliskiej, ustalić towarzystwo ubezpieczeniowe, do którego należy zgłosić roszczenie, zgromadzić całość materiału dowodowego w sprawie i wynegocjować jak najwyższe odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń lub założyć sprawę w sądzie.

Najważniejsze dokumenty potrzebne na spotkanie w naszej Kancelarii KDRO.pl to:

  1. Akt zgonu
  2. Dokument potwierdzający winę sprawcy( wyrok sądu)
  3. Notatka policyjna lub numer zdarzenia
  4. Dokumenty stanowiące dowód relacji łączącej zmarłego i wnioskującego,
  5. Dokumentacja medyczna oraz faktury imienne dokumentujące spowodowanie u poszkodowanego pogorszenie stanu zdrowia
  6. Zaświadczenie o zarobkach osoby zmarłej

Pomożemy Państwu w uzyskaniu wyżej wymienionych dokumentów, a nasza wiedza i doświadczenie zdobyte w wielu postępowaniach odszkodowawczych pozwolą Państwu uzyskać najwyższe odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.