Odszkodowanie za śmierć ojczyma – kiedy się należy?

Istnieją dwie podstawy do ubiegania się o odszkodowanie za śmierć ojczyma. Pierwsza wynika z zawartej umowy NNW. Jeżeli ojczym zawarł dobrowolną umowę ubezpieczenia NNW (może to być tzw. grupowe ubezpieczenie PZU na Życie), czy umowę ubezpieczenia na życie, to należy zapoznać się z zapisami tych umów. Jednym ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętym ochroną może być właśnie śmierć ubezpieczonego ojczyma. Ojczym zawierając umowę ubezpieczeniową wskazał osobę uposażoną do otrzymania odszkodowania z tytułu jego śmierci. Jeżeli tą osobą jest pasierb lub pasierbica, wówczas mogą oni skutecznie uzyskać odszkodowanie za śmierć ojczyma. Wysokość odszkodowania za śmierć ojczyma będzie wynikać wprost z zapisów umowy ubezpieczenia. Jest to tzw. suma ubezpieczenia.

Odszkodowanie za śmierć ojczyma i macochy w wypadku samochodowym

Inną podstawą do uzyskania odszkodowania za śmierć ojczyma lub macochy jest art. 446 k.c. Pierwszym warunkiem uzyskania odszkodowania z tej przesłanki jest to, że śmierć ojczyma, czy macochy była skutkiem zawinionego działania innej osoby. Typowym przykładem ziszczenia się tej przesłanki jest wypadek samochodowy. Jeżeli ojczym zginął w wypadku komunikacyjnym, który spowodowała inna osoba – wówczas można skutecznie dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć ojczyma. Podobnie, gdy ojczym poniósł śmierć w wypadku na budowie, a sam nie był winny spowodowania tego wypadku – wtedy również można otrzymać odszkodowanie za śmierć ojczyma. Odszkodowania nie otrzyma pasierb sprawcy zdarzenia, gdy ten poniesie śmierć na skutek wypadku.

Jeżeli ojczym zmarł z powodu naturalnych, tzw. tzw. chorób samoistnych (zawał serca, nowotwór, udar mózgu) – można dochodzić jedynie odszkodowania za śmierć ojczyma z polisy na życie.

Zadośćuczynienie za śmierć ojczyma w wypadku – czy ojczym jest osobą najbliższą?

Aby skutecznie uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć ojczyma w wypadku, należy udowodnić, że ojczym był dla nas osobą bliską. Więzy krwi nie są decydujące (tak jak w przypadku odszkodowania za śmierć ojca). Liczą się więzi, straty emocjonalne.

Uzyskanie świadczenia, które zrekompensuje stratę jest uzależnione od udowodnienia więzi emocjonalnej, która łączy pasierba z ojczymem. Intensywność relacji ojczyma z dzieckiem w dużej mierze wpływa na wielkość roszczenia. Intensywność jest także zależna od tego, czy ojczym wychowywał dziecko od najmłodszych lat.

Występując po odszkodowanie za śmierć ojczyma w wypadku uzyskamy:

 • Odszkodowanie za wykazane pogorszenie sytuacji życiowej oraz straty materialne
 • Zadośćuczynienie za szkody niematerialne: ból psychiczny
 • Zwrot kosztów pogrzebu, wystawienie nagrobka, stypy według panujących w danym środowisku zwyczajów.
 • Rentę jeżeli zmarły ojczym do chwili śmierci utrzymywał rodzinę

O świadczenie odszkodowawcze po zmarłym ojczymie możemy ubiegać się,  gdy od dnia tragicznego wypadku nie minęło 20 lat, a winnym zdarzenia nie była osoba zmarła. Wypadki ze skutkiem śmiertelnym często związane są z popełnieniem przestępstwa. Dlatego roszczenia z tym związane przedawniają się dopiero po upływie 20 lat. W innych sytuacjach gdy nie posiadamy wyroku skazującego sprawcę okres ten jest krótszy, ale pasierb może skutecznie dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia aż do zakończenia 20 roku życia.

Jak wysokie odszkodowanie za śmierć ojczyma.

Jeżeli śmierć ojczyma jest skutkiem wypadku, wówczas pasierbowie liczyć na odszkodowanie rzędu kilkaset tysięcy złotych. Dlatego tak ważne jest dla nich aby zgromadzić szereg dokumentów stanowiących dowody i argumenty przemawiające za zasadnością roszczenia.

Dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania to:

 1. Akt zgonu
 2. Akt adopcyjny
 3. Notatka policyjna z tragicznego zdarzenia lub skazujący sprawcę wyrok karny
 4. Jeżeli śmierć ojczyma spowodowała u jego pasierba pogorszenie stanu zdrowia psychicznego wówczas potrzebna będzie opinia psychologa bądź psychiatry, rachunki imienne dokumentujące poniesione koszty
 5. Zaświadczenie o zarobkach osoby zmarłej
 6. Dokumenty stanowiące dowód  bliskiej relacji ojczyma z pasierbem (zdjęcia, listy itp.)

Zadośćuczynienie za śmierć ojczyma ma charakter jednorazowy

Pasierbom w przypadku tragicznej śmierci ojczyma należy się zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Ma ono ma charakter jednorazowy i obejmuje wszystkie negatywne doznania po stronie dziecka, również te które będzie ono odczuwać w przyszłości. Przy wyliczeniu zadośćuczynienia bierze się pod uwagę przede wszystkim stopień uszczerbku na zdrowiu psychicznym dziecka, jak również siły więzi emocjonalnej pasierba z ojczymem.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich cech pasierba, ponieważ zadośćuczynienie ma być sposobem  złagodzenia cierpienia psychicznego o charakterze wewnętrznym, jakie doświadcza każde dziecko, które straci ojczyma w tragicznym wypadku. Uczucia pasierba takie jak osamotnienie, ból, tęsknota, żal, ogólne cierpienie i pogorszenie zdrowia psychicznego – to oczywiste następstwa po tragicznej śmierci ojczyma, który zastępował dziecku ojca.

Nikt bowiem, a tym bardziej dziecko nie jest przygotowane na nagłą śmierć osoby bliskiej. Ponadto zadośćuczynienie ma złagodzić również cierpienia pasierba w sytuacji kiedy w przyszłości pogorszy się jego sytuacja finansowa i życiowa i nastąpią zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. A takie sytuacje w przyszłości po wywołanym nagłą śmiercią szoku psychicznym są przecież nieuniknione.

Ugoda zawarta przez matkę może być nieważna

Jeżeli jeden opiekun prawny w imieniu małoletniego zawarł ugodę w sprawie zadośćuczynienia za śmierć ojczyma – ugoda ta najpewniej jest nieważna z mocy samego prawa. Oznacza to, że małoletni pasierb może nadal żądać podwyższenia dotychczas wypłaconej kwoty zadośćuczynienia za śmierć ojczyma.

Zasiłek pogrzebowy za śmierć ojczyma

Kolejnym świadczeniem jakie pasierb uzyska po śmierci ojczyma to zasiłek pogrzebowy. Zasiłek pogrzebowy  przysługuje  wtedy, gdy zmarły miał ubezpieczenie, rentę lub zasiłek i spełniał warunki do uzyskania tych świadczeń. Jego maksymalna wartość to 4tys.zł. i pasierbowie mogą go otrzymać niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. Od tego świadczenia pasierb nie płaci podatku, ani nie musi go ujawniać w zeznaniu rocznym PIT.

Aby uzyskać te świadczenie należy w przeciągu roku od dnia śmierci ojczyma złożyć wniosek w ZUS i dołączyć do niego następujące dokumenty:

 1. Akt zgonu
 2. Dokumenty potwierdzające adopcję dziecka
 3. Oryginały rachunków dokumentujących wydatki na pogrzeb
 4. Zaświadczenie że zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym

Odprawa pośmiertna za śmierć ojczyma

Jeżeli zmarły ojczym nie miał współmałżonka i w chwili śmierci był zatrudniony lub pobierał zasiłek  z tytułu choroby i niezdolności do pracy to pasierbom należy się odprawa pośmiertna. Co więcej jeżeli zmarły był zatrudniony u kilku pracodawców to odprawa pośmiertna należy się pasierbom od każdego z nich.

Odprawę pośmiertną dostanie każdy pasierb do 16 roku życia, a gdy nadal się uczy to do 25 roku życia. Nie ma tu znaczenia czy ojczym zmarł podczas wykonywania pracy czy podczas urlopu. Nie ma też znaczenia  na jaki okres był zatrudniony.

Wysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od stażu pracy.

Jeżeli ojczym pracował poniżej 10 lat przysługuje jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracował co najmniej 10 lat to przysługuje 3 miesięczne wynagrodzenie, a jeżeli przepracował 15 lat i więcej to przysługuje 6 miesięczne  wynagrodzenie. Ponadto pasierbom należy się zaległe wynagrodzenie zmarłego oraz należne mu ekwiwalent urlopowy.

Pomoc w sprawie odszkodowania za śmierć ojczyma

Jeżeli chcesz uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć ojczyma, a nie wiesz jak wystąpić o należne świadczenie – nawiąż współpracę ze specjalistą. Kancelaria odszkodowawcza specjalizująca się w sprawach o odszkodowanie za śmierć zapewni Ci sukces i efekt w postaci wysokiego odszkodowania za śmierć ojczyma. Co więcej, możesz wybrać kancelarię odszkodowawczą nawet odległą od Twojego miejsca zamieszkania. Nasza kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia prowadzi sprawy o zadośćuczynienie za śmierć ojczyma w całej Polsce.