Odszkodowanie z PZU za śmierć rodzica – kiedy się należy

Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa na rynku ubezpieczeń jako kilka spółek. Głównymi podmiotami są PZU Życie SA oraz PZU SA. Każda z tym firm ubezpieczeniowych może być właściwa do wypłaty odszkodowania za śmierć rodzica, ale w przypadku obu tych firm inna będzie podstawa wypłaty odszkodowania za śmierć.

Odszkodowanie za śmierć z PZU Życie S.A.

PZU Życie S.A. oferuje szereg polis od następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym tzw. polisy na życie. Jeżeli zmarli ojciec lub matka zawarli z PZU Życie umowę ubezpieczenia, w której jednym ze zdarzeń ubezpieczeniowych jest śmierć ubezpieczonego, wówczas wskazany w polisie tzw. uposażony jest uprawniony do otrzymania odszkodowania za śmierć rodzica. Ochroną taką może być nagły zgon spowodowany zawałem serca, inną ciężką chorobą lub też wypadkiem. W przypadku ziszczenia się zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, wskazana uposażona osoba otrzyma ściśle wskazaną w polisie ubezpieczeniowej kwotę odszkodowania. Polisa ubezpieczeniowa może być tzw. polisą grupową zawartą przez zakład pracy.

Odszkodowanie z PZU S.A.  za śmierć rodzica

PZU S.A. oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia rolnicze, ubezpieczenia zakładów pracy, ubezpieczenia szpitali. Produkty te chronią ubezpieczonych od tzw. odpowiedzialności cywilnej za spowodowane szkody majątkowe i niemajątkowe. Jeżeli z winy podmiotu ubezpieczonego taką polisą dojdzie do zdarzenia, wskutek którego osoba poniesie śmierć, wówczas to PZU S.A. jako ubezpieczyciel jest zobowiązany w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej do zapłaty odszkodowania za śmierć.

Górna granica odszkodowania PZU za śmierć rodzica

Górna granica odpowiedzialności gwarancyjnej jest wskazana w polisie, a w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych jest wskazana przepisami prawa.

Suma gwarancyjna nie może być niższa, niż równowartość w złotych:

– w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;

– w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Jeżeli na skutek wypadku rości o odszkodowanie większa liczba poszkodowanych, odpowiedzialność zakładu wobec wszystkich poszkodowanych będzie zamykać się w granicach sumy gwarancyjnej. I tak w przypadku wypłaty kilku odszkodowań związanych z tym samym wypadkiem, PZU może wypłacić kwotę do 5.000.000Euro. Powyżej tej kwoty zobowiązanym do zapłaty będzie sprawca wypadku lub podmiot ubezpieczony.

Jakie odszkodowanie z PZU za śmierć rodzica

Osoby, które utraciły swoich najbliższych w wyniku wypadku drogowego lub w innym zdarzeniu zawinionym działaniem osoby trzeciej, mogą ubiegać się odszkodowania za śmierć od ubezpieczyciela oraz bezpośrednio od sprawy zdarzenia. Najczęściej roszczenia są kierowane jednak bezpośrednio do ubezpieczyciela – np. do PZU. Po pierwsze jest to podmiot wypłacalny, po drugie jeżeli roszczenia są kierowane do ubezpieczonego podmiotu, to ten przekaże roszczenia poszkodowanych do ubezpieczyciela, a to on w ramach umowy ubezpieczenia będzie zobligowany do zapłaty odszkodowania.

W przypadkach, gdy więź pomiędzy zmarłym rodzicem a dzieckiem jest szczególnie silna, odszkodowanie za śmierć rodzica może wynieść kilkaset tysięcy złotych. Ponieważ każde z dzieci może w sposób podobnie silny przeżywać śmierć rodzica, to suma wypłat może sięgnąć nawet miliona złotych odszkodowania za śmierć z PZU.

Najczęściej odszkodowania to wypłacane jest jako zadośćuczynienie za śmierć rodzica. Zadośćuczynienie oznacza rekompensatę za straty emocjonalne jakie ponieśli poszkodowani w związku ze śmiercią osoby bliskiej.

Odszkodowanie za śmierć z PZU – jakie dokumenty należy zgromadzić

Aby nie zaprzepaścić szansy na wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie z PZU  dla osoby bliskiej, należy możliwie jak najszybciej zgłosić śmierć w urzędzie stanu cywilnego i pozyskać akt zgonu zmarłego. Dalej należy uzyskać dokument wskazujący na podmiot odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania za śmierć. I tak z notatki policyjnej może już wynikać, iż kierujący pojazdem A ponosi winę za wypadek. Jeżeli pojazd A był ubezpieczony w PZU S.A. wówczas roszczenie o odszkodowania za śmierć należy zgłosić do PZU załączając ww. notatkę policyjną.

Należy wypełnić wniosek o odszkodowanie za śmierć z PZU  i zgromadzić dowody świadczące o szkodzie poniesionej w wyniku śmierci bliskiego np: faktury dokumentujące koszty pogorszenia własnego zdrowia, wizyty u psychologa i psychiatry itd.

Warto też wiedzieć, że o odszkodowanie za śmierć z PZU starać się mogą nie tylko dzieci, rodzice, mąż czy żona osoby spowinowacone lub spokrewnione, ale również konkubent i dalsza rodzina o ile zostanie udowodniona wyjątkowo bliska więź emocjonalna miedzy nimi, a osoba zmarłą.

Najważniejsze dokumenty, które mogą być pomocne w uzyskaniu wysokiego odszkodowania za śmierć rodzica z PZU to:

  1. Akt zgonu rodzica
  2. Dokument potwierdzający winę sprawcy (wyrok sądu)
  3. Notatka policyjna lub numer zdarzenia
  4. Dokumenty stanowiące dowód relacji łączącej zmarłego i wnioskującego,
  5. Dokumentacja medyczna oraz faktury imienne dokumentujące spowodowanie u poszkodowanego pogorszenie stanu zdrowia
  6. Zaświadczenie o zarobkach osoby zmarłej

Odszkodowanie za śmierć z PZU – najlepiej z Kancelarią KDRO z Wrocławia

Sprawy o odszkodowanie za śmierć rodzica z PZU, są sprawami delikatnymi, budzącymi wiele emocji, często dotyczą wypadków o niejasnym przebiegu. Poszkodowani mogą w takich sytuacjach liczyć na pomoc prawnika o odszkodowania za śmierć. Nasza wiedza i doświadczenie zdobyte w wielu postępowaniach odszkodowawczych pozwoli Państwu uzyskać najwyższe odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej z PZU. Pomożemy zgromadzić niezbędne dokumenty, przygotujemy Cię do trudnych rozmów z pracownikami PZU, przygotujemy pozew o odszkodowanie za śmierć z PZU. Nasi prawnicy będą do Twojej dyspozycji przez cały okres trudnej walki z PZU. Działamy w całej Polsce!

Jesteś niezdecydowany? Zapoznaj się z wygranymi sprawami o odszkodowanie za śmierć