Odszkodowanie / zadośćuczynienie za śmierć rodzica – dlaczego należy się o nie ubiegać ?

Zmiany w kodeksie cywilnym wprowadzone w 2008r. unormowały podstawy prawne do roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Przepisy znajdujące się w art. 446 kodeksu cywilnego usankcjonowały możliwość ubiegania się o świadczenia odszkodowawcze w związku ze śmiercią osoby bliskiej, jeżeli śmierć ta wynika z zawinionego działania innej osoby. Wcześniej brak było tak jednoznacznych przepisów dotyczących zadośćuczynienia po stracie rodzica, czy innej osobie bliskiej. Posiłkowo prawnicy sięgali do przepisów odnoszących się do naruszenia dóbr osobistych – to jest do art. 24 kodeksu cywilnego w związku z art. 448 kodeksu cywilnego.

Kto może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej

Krąg osób uprawnionych do żądania zapłaty odszkodowania za śmierć nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Ustawodawca posłużył się definicją najbliższego członka rodziny. Kto zatem jest najbliższym członkiem rodziny? Na tak wydawało się proste pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Każdorazowo należy dokonać analizy więzów emocjonalnych istniejących pomiędzy zmarłym, a ubiegającym się o zadośćuczynienie. Oczywistym wydaje się, że do kręgu osób najbliższych należą rodzice i dzieci. W zależności od siły więzi do kręgu osób uprawnionych można dołączyć rodzeństwo, dziadków, wnuków, a nawet partnera który pozostawał w konkubinacie z osobą zmarłą.

Czy dzieci zawsze otrzymają odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć rodzica

Jak wynika z treści art. 446 kodeksu cywilnego, osoby najbliższe mogą ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć ojca, czy też odszkodowanie za śmierć matki, jeżeli śmierć ta nastąpiła wskutek zawinionego działania innej osoby. Z taką sytuacją najczęściej spotykamy się w wypadkach komunikacyjnych, w których śmierć ponoszą najbliżsi – rodzice, dzieci. Osoba powodująca wypadek bądź ubezpieczyciel OC pojazdu będą wówczas zobowiązani do wypłaty takich świadczeń odszkodowawczych. Oczywiście, jeżeli nasz najbliższy sam spowodował wypadek, wówczas nasze żądania o zapłatę zadośćuczynienie nie będą uwzględnione przez ubezpieczyciela pojazdu.

Brak więzi jako podstawa do odmowy wypłaty zadośćuczynienia za śmierć

W praktyce spotykamy się z sytuacjami, gdy zakłady ubezpieczeń odmawiają wypłaty zadośćuczynienie i odszkodowania za śmierć osoby bliskiej ze względu na brak udokumentowanej więzi. Oczywiście można wyobrazić sobie, że rzeczywiście takiej więzi w rzeczywistości nie było, co usprawiedliwiałoby decyzję ubezpieczyciela. Na przykład rodzic, który porzucił swoją rodziną i dziecko w wieku niemowlęcym, nie łożył na dziecko alimentów, nie interesował się jego losem i nie utrzymywał kontaktów z dzieckiem – zapewne nie nawiązał z tym dzieckiem istotnych więzi. Takie sytuacje należą jednak do rzadkości.

Ile wynosi odszkodowanie / zadośćuczynienie za śmierć rodzica – ojca, matki

Jak wyżej napisaliśmy siła więzi pomiędzy roszczącym o zadośćuczynienie po stracie ojca, matki – a zmarłym rodzicem, jest głównym elementem warunkującym wysokość roszczenia. Więź emocjonalna kształtowana jest przez istotne, wspólne przeżycia które stały się w przeszłości udziałem rodzica i roszczącego dziecka. Wydaje się, że osoby które wspólnie, w zgodzie  zamieszkiwały w jednym domu, wspierały się nawzajem, były dla siebie nie tylko bliskimi ale przyjaciółmi – nawiążą szczególnie silne więzy emocjonalne.

Kolejnym elementem warunkującym wysokość zadośćuczynienia za śmierć rodzica – ojca, matki -jest rozmiar krzywdy doznanej na skutek niespodziewanej śmierci rodzica, czy innej osoby bliskiej. Krzywda może przejawiać się w wydłużonym przeżywaniu żałoby, zmianach emocjonalnych, czy nawet w postaci zamanifestowania się głębokiej depresji po stracie osoby najbliższej. Małoletnie dzieci, które nie osiągnęły pełnej dojrzałości emocjonalnej są w sposób szczególny narażone na krzywdę spowodowaną przez śmierć rodzica.

150.000zł zadośćuczynienia za śmierć rodzica – to mało, czy dużo?

Nie ma jednego, sztywnego wyznacznika, regulującego ile wynosi odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć ojca, czy matki. Każda sprawa jest inna, specyficzna i wymaga odrębnego rozpatrywania. Z praktyki i wielu prowadzonych i wygranych spraw o odszkodowanie za śmierć rodzica wiemy na pewno iż…

jeżeli chcesz uzyskać najwyższe odszkodowanie za śmierć rodzica – musisz sprawę skierować do sądu.

Truizmem jest powiedzieć, że zakłady ubezpieczeń nie zaniżają wypłaty odszkodowania za śmierć. Ubezpieczyciel jest po prostu przedsiębiorcą, mającym na celu osiągnięcie jak najwyższego zysku. PZU, Hestia, czy Warta nie mają żadnego interesu w tym, aby wypłacić wysokie odszkodowanie za śmierć rodzica. Z tego względu każda sprawa o odszkodowanie, zadośćuczynienie za śmierć ojca, czy matki albo innej osoby bliskiej winna znaleźć swój finał w sądzie. Jest to jedyną gwarancją uzyskania najwyższego świadczenia. Nadto ubezpieczyciel będzie ponosił dalsze konsekwencje swojej opieszałości i zaniżania odszkodowania – zapłaci dodatkowe odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetki mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych!!!

Kwoty zadośćuczynienia za śmierć rodzica uzyskiwane przez Kancelarię z Wrocławia – KDRO.pl

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia jest wiodącą firmą prawną uzyskującą najwyższe na rynku zadośćuczynienia za śmierć. Jest to nasza specjalizacja. Nie boimy się spraw trudnych, skomplikowanych, a także tych które dotyczą zdarzeń sprzed wielu lat. Co więcej, bez dodatkowych opłat reprezentujemy rodziny zmarłych w postępowaniach karnych przeciwko oskarżonemu sprawcy, jak i w sądach cywilnych na terenie całego kraju.

Poniżej prezentujemy odnośniki do tylko kilku z wielu prowadzonych przez nas spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć ojca, matki:

145.000zł odszkodowania za śmierć ojca dla dziecka, w imieniu którego wcześniej matka zawarła ugodę

94.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca w wypadku sprzed 20 lat

47.000zł zadośćuczynienie za śmierć narzeczonego w kopalni „Rudna”

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć ojca, matki czy innej bliskiej osoby?

Zajrzyj na naszą dedykowaną stronę: Odszkodowanie za śmierć ojca